DO-pH-ORP Meter

เครื่องวัดค่าออกซิเจน ค่ากรด-ด่าง ค่า โออาร์พี  ค่าความดันบรรยากาศและอุณหภูมิ ซึ่งสามารถใช้งานในภาคสนาม...


  • YSI-Pro1020-ISE-Dissolved-Oxygen-Meter-วัดค่าออกซิเจน ค่ากรดด่าง ค่าโออาร์พี (ORP) อุณหภูมิของน้ำ
    DO-pH-ORP Meter วัดค่าออกซิเจน ค่ากรด-ด่าง ค่าความดันบรรยากาศและอุณหภูมิ บันทึกข้อมูล 50 ข้อมูล ได้มาตรฐานกันน้ำ IP-67 และมีระบบแสงไฟส่องสว่างใช้งานในที่มืด Parameters Ra...
Visitors: 233,171