Calibration Service Volumetric Pipette with ISO/IEC 17025:2005

Harikul Calibration Center  

ศูนย์ห้องปฎิบัติการสอบเทียบ หริกุล

 

บริการสอบเทียบปิเปตแก้ว :ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025:2017  Calibration Method ASTM E542-01

ศูนย์ห้องปฏิบัติการสอบเทียบหริกุล พร้อมให้บริการสอบเทียบปิเปตแก้ว (Volumetric Pipette) ในช่วงปริมาตรตั้งแต่ 1 ml-10 ml ซึ่งห้องปฏิบัติการสอบเทียบหริกุงได้เล็งเห็นความสำคัญของระบบมาตรฐานสากล จึงมุ่งมั่นที่จะก้าวเข้าสู่มาตรฐานระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ISO/IEC 17025:2017 และ เพิ่มความมั่นใจในการใช้งานอย่างถูกต้องแม่นยำยิ่งขึ้น

 

 

 

 

 

 

Visitors: 214,317