Refractometer

Refractometer

Hand  Refractometer

  • กล้องวัดระดับความหวาน (BRIX Refractometer), ความเค็ม (Salinity Refractometer), แอลกอฮอล์(Alcohol Refractometer), และโปรตีน/ความถ่วงจำเพาะของปัสสาวะ (Protein/Urine Specific  Gravity Protein Refractometer

Digital  Refractometer

  • สำหรับวัดความหวาน (BRIX), ความเค็ม (Salinity), และ Protein / Urine Specific Gravity
  • สามารถวัดและแสดงผลอุณหภูมิและค่า Refractive Index (nD) เป็นตัวเลข LCD
  • มีระบบปรับชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ

 

 
 
 

Ordering

Please contact us.......

Visitors: 229,534