Balance-Moisture Balance

เครื่องชั่งไฟฟ้าแบบชั่งของจากด้านบนแสดงผลเป็นตัวเลขไฟฟ้า (Analytical balance) และเครื่องหาความชื้น (Moisture balance) ของสารที่ใช้ได้ทั้งของแข็งและของเหลว


  • Balance เครื่องชั่งไฟฟ้า 1 /2 /3 /4 ตำแหน่ง  เครื่องชั่งไฟฟ้าแบบชั่งจากด้านบน
    เครื่องชั่งไฟฟ้า 1 /2 /3 /4 ตำแหน่ง เป็นเครื่องชั่งไฟฟ้าแบบชั่งจากด้านบน แสดงผลเป็นตัวเลขไฟฟ้า (LCD Dot Matrix Backlight) สามารถชั่งน้ำหนักได้สูงสุด (Weighing Capacity) หลายขนาด ...

  • Moisture balance เครื่องหาความชื้นของสารได้ทั้งของแข็งและของเหลวด้วยหลักการ การให้ความร้อนด้วยแสง จากหลอดฮาโลเจน(Halogen moisture analyzer)
    Moisture Balance เป็นเครื่องหาความชื้นของสารได้ทั้งของแข็งและของเหลวด้วยหลักการ การให้ความร้อนด้วยแสง จากหลอดฮาโลเจน(Halogen moisture analyzer) หน้าจอแสดงผลระบบสัมผัสเป็นแ...
Visitors: 233,160