B-Alert Wireless EEG with Cognitive State Metrics

Biopac B-Alert Wireless EEG Systems       

       

     เป็นเครื่องบันทึกสัญญาณสมองแบบไร้สาย มีจำนวน 9 ช่องสัญญาณกำลังขยายคงที่อาศัยจุดอ้างอิงที่ข้างใบหู พร้อมช่องสัญญาณสนับสนุนที่สามารถปรับกำลังขยายด้วยโปรแกรม เชื่อมต่อแบบไร้สายด้วยสัญญาณ บลูทูธ ที่ช่วงความถี่ 2.4 ถึง 2.48 GHz (ISM band) ในระยะ 10  เมตรใช้พลังงานในการส่งข้อมูล  1mW  ซึ่งตำแหน่งเซ็นเซอร์ที่ติดในการวัดสัญญาณไฟฟ้าสมอง(mono polar)  9 ตำแหน่งประกอบด้วย Fz, F3, F4, Cz, C3, C4, POz, P3, P4 มีความสะดวกในการใช้งาน ของผู้ที่ถูกวัดสัญญาณ เองสามารถทำกิจกรรมระหว่างการทดสอบได้  เหมาะกับการใช้ทำงานวิจัย

 

 

COMPATIBILITY

The B-Alert X10 Wireless EEG system is an ideal platform for adding neuroscience to any study in real-world or simulated environments. The system includes two sensor strips (1 small, 1 medium) that apply all sensors simultaneously for fast set-ups with coverage of the brain’s executive functions (prefrontal cortex), motor control (motor-strip), and visual system activity (parietal region).  Combined with the independently validated Cognitive State Metrics and Cognitive Workload Metrics that generalize across environments, first-time and experienced EEG researchers alike are provided turn-key analysis tools to enhance the likelihood of meaningful findings in their work.

These state-of-the-art mobile, versatile and easy-to-use wireless EEG systems and software are enabling technologies for acquisition and interpretation of physiological signals across a wide variety of real-world applications and are used researchers for a wide range of neuroscience research. The lightweight headset applies easily and remains comfortable for extended high-quality recordings in any home, lab, or operational setting. The 9-channel combination of mid-line and lateral EEG sites—plus the additional channel of ECG, EMG, or EOG data—allows for multiple analysis opportunities, as evidenced by numerous peer-reviewed publications (see citations link below).

If the cognitive states metrics are also part of the B-Alert system, they are recorded by AcqKnowledge as on-line calculation channels for further analysis. Real-time subject classifications for engagement, confusion/distraction, drowsiness, workload, and stress are displayed with the raw EEG, plus any other physiological signals such as respiration, ECG, electrodermal activity (EDA), and temperature, etc. All the data is synchronized and accessible from within AcqKnowledge and the signals are available for further analysis.

 • Set up in less than 5 minutes
 • Ultra-low profile and comfortable fit allow for 8+ hour recording sessions
 • Seamless integration into scenario specific headgear
 • Data quality monitoring and feedback simplifies acquisition for non-technical personnel
 • Patented real-time artifact decontamination
 • Cognitive State classifications available for engagement, confusion/distraction, drowsiness, workload and stress…Cognitive State software also provides access to accelerometry data (X, Y, Z).Electrode sites: F3, FZ, F4, C3, CZ, C4, P3, POz, P4
 • add B-ALERT-SFT-W or see combined system B-ALERT110CS-W

Signals

Standard: 9 mono-polar EEG with impedance; 2-lead ECG; Heart rate; PSD by channel

Optional: Differential signals for B-Alert and workload

 

Wireless EEG B-Alert X10 System

 

B-ALERT X10 WIRELESS SYSTEM

The B-Alert X10 mobile-wireless EEG system delivers real-time measurements for a variety of research and engineering applications, including closed-loop performance monitoring and simulation training; HCI design assessment; situational awareness and team dynamics monitoring; tools for productivity and training enhancement; and fatigue management. The B-Alert X10 is a platform for collecting the data valuable to improve the human computer interface, accelerate trainee learning, manage fatigue within the operational space, etc. Its headset design features semi-dry, soft-sensor strips which minimize required technician training and keep standard set-up time to less than five minutes. The soft-sensor systems are compact, low-profile and comfortable enough to wear for 8+ hour sessions. They can be easily integrated into existing equipment as evidenced by a recent study where a 32-member National Guard platoon wore the systems fully-integrated under Kevlar helmets out in the field during extended sleep deprivation studies. The system includes an AcqKnowledge license for data acquisition and analysis. Use as a stand-alone EEG system or integrate with powerful BIOPAC MP Systems for more complete physiological response studies. B-Alert data is synchronized with MP System data and automatically merged into one file following data acquisition.

B-Alert EEG gel B-Alert EEG EEG Setup

B-Alert EEG Decontamination

B-Alert EEG Decontamination

COGNITIVE STATE SOFTWARE

After over eight years of refined and focused research, the B-Alert decontamination and classification software specifies data into proprietary metrics of fatigue, stress, confusion, engagement and workload in real-time. The GUI intuitively represents both the raw and processed data for easy understanding by even the untrained user. Each X10 requires its own computer, and a max of six (6) headsets can be used in the same room. Add B-Alert Analysis software for cognitive state metrics.

B-Alert Systems include AcqKnowledge Acquisition & Analysis Software

AcqKnowledge is an intuitive, interactive program that lets you instantly view, measure, transform, and analyze data. Perform complex data acquisition, stimulation, triggering, and automated analysis routines using simple pull-down menus and dialogs—no need to learn a programming language or new protocol. Online analysis settings, filters, and transformations provide real-time feedback, or you can choose from a wide variety of off-line analysis tools. Multiple display options are available during and after acquisition—just click on an icon to flip between Chart, Scope, X/Y, Overlapped segments, Histogram, or FFT. The software also includes quality presentation capabilities.

 

AcqKnowledge New Features & EnhancementsLicensed feature systems or add-ons for BIOPAC Basic Scripting, Pressure-Volume Loop analysis, Network Data Transfer, and Remote Monitoring

 

ACQ Graph

 • Linked acquisitions
 • Focus Areas
 • Data IntegrationAnimal ECG Boundary Detection
 • Noldus Observer XT import/export
 • SMI BeGaze import/export
 • Pressure-Volume Loop Analysis – additional lcense required
 • User Interface EnhancementsPresets for Rate, Measurements, and Expressions
 • Tabbed graph interface
 • Textual Value Toolbar on Graph Window
 • Selection Palette Button and Enhancements
 • Window Size Preference
 • Configure Number of Horizontal Measurements
 • Remove Text Annotations from Single Channel
 • Journal Dock Location Option
 • Linked Selections
 • Autoscale single or multiple channels
 • Pin window to top
 • Channel Specific Grids
 • Multi-Channel Simultaneous EEG Analysis
 • Find Cycle Improvements
 • Media Capture – high frame rate camera support
 • Consolidated Hardware Support – MP150, MP36R, B-Alert
 • B-Alert Wireless EEG Enhancements
 • ICG Analysis Improvements

 

 

 

Ordering Click! ด้านล่าง

 

BP B-ALERT110-WA …....B-Alert Wireless EEG 9-CH System plus AcqKnowledge


 • BIOPAC-Education-เครื่องมือสำหรับการเรียนการสอนทางสรีรวิทยา (Physiology) Biopac Student Lab MP36 ECG, EEG, EMG, EOG, EGG, Pulmonary Function FEV1,2,3, MVV, Airflow, Heart Sounds & Korotkoff Sounds, Nerve Conduction, Electro dermal Activity (GSR)
  Biopac for Education เครื่องมือทางด้านสรีรวิทยาสำหรับการเรียนการสอน Biopac for Educationได้รวมเอาบทเรียน และอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับใช้เพื่อการเรียนการสอนซึ่งมีบทเรียนให้เลือกตามคว...

 • BIOPAC Research systems: MP160 Data acquisition เครื่องบันทึกสัญญาณทางด้านสรีรวิทยา
  BIOPAC for Research เครื่องมือทางด้านสรีรวิทยาสำหรับงานวิจัย และการเรียนการสอน BIOPAC for Researchเป็นเครื่องบันทึกสัญญาณทางด้านสรีรวิทยา เหมาะสำหรับใช้ในงานวิจัยทางด้านสรีรวิทยา...

 • Biopac BioHarness เครื่องบันทึกสัญญาณไร้สาย ECG ECG Respiration temperature posture Acceleration
  BIOPAC BioHarness Telemetry & Logging Systems เป็นเครื่องบันทึกสัญญาณทางด้านสรีรวิทยา แบบพกพาติดตามร่างกาย (Telemetry & Logging Systems) ส่งข้อมูลในระยะไกลส่งข้อมูลผ...

 • เครื่องบันทึกสัญญาณทางด้านสรีรวิทยาแบบ ไร้สาย (Wireless Physiology Systems) BIONOMADIX WIRELESS
  Biopac BioNomadix Wireless Wearable Physiology เครื่องบันทึกสัญญาณทางสรีรวิทยาแบบ ไร้สาย(Wireless Physiology)เป็นเครื่องบันทึกสัญญาณทางด้านสรีรวิทยาแบบไร้สายโดยสามารถส่งสัญญาณ...

 • Mobita-Wireless-EEG-BIOPAC เครื่องวัด EEG แบบไร้สาย 32 ช่อง
  Biopac Mobita 32-Channel Wireless EEG System เป็นเครื่องที่สามารถวัดสัญญาณและประมวลผลสัญญาณไฟฟ้าสมองชนิดไร้สาย ( Wireless ) มีช่องสัญญาณสำหรับบันทึกสัญญาณ 32 ช่องสัญญาณ ระยะ...

 • เครื่องบันทึกสัญญาณสมอง ด้วยระบบ functional near infrared (fNIR)
  เครื่องบันทึกสัญญาณสมอง ด้วยระบบ functional near infrared (fNIR) เป็นเครื่องบันทึกสัญญาณสมองด้วยระบบ functional near infrared (fNIR)สัญญาณ สามารถวัดอัตราการเปลี่ยนแปลงระดับออกซ...

 • เครื่องจำลองสถานการณ์ เสมือนจริง (Virtual Reality)
  เครื่องจำลองสถานการณ์ เสมือนจริง (Virtual Reality) เป็นเครื่องจำลองสถานการณ์เสมือนจริง (Virtual Reality) ที่อยู่ในสภาวะต่างๆ ซึ่งมีโปรแกรมสำเร็จรูปให้มาพร้อมชุด สำหรับทดสอบปฏ...

 • เครื่องมือวิจัย ทางด้านสรีรวิทยาและเภสัชวิทยา Rota-Rod Treadmill for Rats Tail-Flick Unit, Plethysmometer, Analgesy Meter,Feeding Activity Analyser, Grip Strength Meter rat/mouse, Isotonic Transducers,Isometric Force Transducers
  BIOLOGICAL RESEARCH APPARATUS เป็นเครื่องมือวิจัย ทางด้านสรีรวิทยาและเภสัชวิทยา เช่น เครื่องวัดเท้าบวมหนู เครื่องวัดความเจ็บปวดของสัตว์ทดลองและเครื่องศึกษาปฏิกิริยาของสัตว์ทดล...

 •  เครื่องมือทดสอบทงกายภาพบำบัด ซึ่งสามารถวัดค่า Rang of Motion (ROM) วัดแรงกดเจ็บบนกล้ามเนื้อ (Commander™ Algometer), สามารถวัดค่ากำลังของกล้ามเนื้อ (Muscle strength) วัดแรงบีบมือ (Grip strength)
  PHYSICAL THERPY INSTRUMENT เครื่องมือทดสอบทงกายภาพบำบัด ซึ่งสามารถวัดค่า Rang of Motion (ROM) วัดแรงกดเจ็บบนกล้ามเนื้อ (Commander™ Algometer), สามารถวัดค่ากำลังของกล้ามเนื้อ (...
Visitors: 229,531