Biopac for Education
Biopac for Education
เครื่องมือทางด้านสรีรวิทยาสำหรับการเรียนการสอน

 

        Biopac for Educationได้รวมเอาบทเรียน และอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับใช้เพื่อการเรียนการสอน ซึ่งมีบทเรียนให้เลือกตามความต้องการที่หลากหลาย เหมาะสำหรับการเรียนการสอนเกี่ยวกับ สรีรวิทยามนุษย์ สรีรของสัตว์ทดลอง การออกกำลังกาย จิตวิทยาและระบบประสาท เภสัชวิทยา ชีววิทยา สามารถวัดค่าต่างๆดังนี้ ECG, EEG, EMG, EOG, EGG, Pulmonary Function FEV1,2,3, MVV, Airflow, Heart Sounds & Korotkoff Sounds, Nerve Conduction, Electro dermal Activity (GSR), Colorimetry Tools, Force & Pressure, Cardiac Output (via bioimpedance), Stroke Volume, Somatosensory & Visual Evoked Response, Angle of Movement, Acceleration, Pulse, Reaction Time,  Temperature, Stimulation & Response (Somatic Reflexes), Gas Analysis (O2&CO2) ect....    • ฺBiopac student Lab เครื่องบันทึกสัญญาณสรีรวิทยส
    Biopac Student Lab MP36 Systems Biopac Student Lab MP36ได้รวมเอาบทเรียน รวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งโปรแกรม และบนเรียนมากกว่า40บทเรียนสำหรับใช้เพื่อการเรียนการสอนสามารถวัดค่าต่างๆด...

  • Biopac BSL MP45 Health Sciences System
    BSL System with MP45 เครื่องบันทึกสัญญาณสรีรวิทยา ชนิด 2 ช่องสัญญาณ สามารถวัดสัญญาณไฟฟ้าต่างๆ เช่น ค่า EMG, EEG, ECG, EOG และอื่นๆ มีบทเรียนถึง 11 บทเรียน เหมาะสำหรับให้นักเรียนนัก...

  • Biopac Science Lab MP40 systems เครื่องบันทึกสัญญาณสรัรวิทยาสำหรับการเรียนการสอน
    Biopac Science Lab MP40 Systems Biopac science lab systems MP40 system เป็นเครื่องสำหรับศึกษาทางด้านสรีรวิทยาสำหรับการเรียนการสอน นักเรียน นักศึกษา ซึ่งมีโปรแกรมอย่างง่ายในการ...
Visitors: 233,169