Waterproof Digital Thermometer

Waterproof Digital Thermometer

 

  • มีช่วงการวัดอุณหภูมิ -40 ถึง 150 0C (-40 to 302 0F)
  • มีความถูกต้องของการวัดอุณหภูมิ  +10C และอ่านค่าได้ละเอียด 0.1 0C
  • มีระบบป้องกันน้ำในขณะการใช้งาน
  • แสดงผลเป็นตัวเลข LCD 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ordering

Please contact us.......

Visitors: 94,837